ดัดเหล็กปลอก คือการดัดเหล็กเส้นเป็นรูปร่างเดียวกับพื้นที่หน้าตัดของคาน ถ้าคานมีพื้นที่หน้าตัดสี่เหลี่ยมก็จะดัดเหล็กเส้นให้เป็นรูปสี่เหลี่ยม เหล็กปลอกนี้ใช้สำหรับยึดเหล็กเส้นที่วางตัวในแนวแกนยาวของคานหรือเสา ระยะห่างระหว่างเหล็กปลอก ก็ขึ้นอยู่กับการออกแบบ ถ้าคานไม่ต้องรับแรงกดมากก็อาจวางห่างเป็นระยะเท่าๆ กันได้โดยไม่ต้องใส่เหล็กคอม้า แต่ถ้าต้องรับแรงกดมากก็จะใส่เหล็กปลอกไว้ถี่คือห่างกันไม่มาก ตรงช่วงบริเวณใกล้หัวเสา ส่วนช่วงตรงกลางคานนั้นก็วางห่างกันเป็นระยะเท่าๆ กันก็ได้

การดัดเหล็กปลอกเสา และดัดเหล็กปลอกคานการก็เพราะ เพื่อประหยัดเวลาในการดัดเหล็กปลอกเสาที่รัดรอบเหล็กแกนเสา แบ่งออกได้ 2 ชนิด ได้แก่ เหล็กปลอกเดี่ยว Ties และเหล็กปลอกเกลียว Spirals โดยเหล็กปลอกเกลียวนิยมใช้กับเสารูปร่างกลม จากการทดลองเสาปลอกเดี่ยว และเสาปลอกเกลียว พบว่าเมื่อเสารับน้ำหนักเพิ่มมากขึ้น เสาปลอกเกลียวสามารถรับน้ำหนักได้มากกว่าเสาปลอกเดี่ยว เนื่องจากเหล็กปลอกเกลียวที่พันโดยรอบ ช่วยต้านทานการแตกของคอนกรีตภายในมากกว่าเหล็กปลอกเดี่ยว

การใช้เหล็กปลอกจะช่วยประหยัดต้นทุนการจัดซื้อเหล็กเพราะถ้าใช้เหล็กไม่ได้มาตรฐานแล้วจะต้องใช้จำนวนที่เพิ่มขึ้นเพื่อให้โครงสร้างแข็งแรงซึ่งจะส่งผลให้ในที่สุดแล้วใช้จำนวนเหล็กเยอะกว่าที่กำหนดในมาตรฐาน เหล็กปลอก เป็นสินค้าที่ผู้รับเหมานิยมใช้แต่เจ้าของบ้านที่สร้างบ้านเองหลายท่านไม่รู้จักเป็นที่แพร่หลายผู้รับเหมาหลายรายเลือกใช้ก็เพราะเพื่อประหยัดเวลาในการดัด การดัดจากเครื่องจักรโดยโรงงานจะได้มาตรฐาน ควบคุมจำนวนได้ ไม่หาย  ได้มาตรฐาน ได้บ้านที่่แข็งแรง

เหล็กปลอกเสา ปลอกคาน ตามมาตรฐาน มีดังนี้

1. เหล็กปลอกเดี่ยว เหล็กแกนเสาทุกเส้น ต้องมีเหล็กปลอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เล็กกว่า 6มม. พันโดยรอบ โดยมีระยะเรียงของเหล็กปลอกไม่ห่างกว่า

ก. 16 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กแกนเสา หรือ

ข. 48 เท่า ของเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กปลอกเสา หรือ

ค. มิติที่เล็กที่สุดของเสานั้น

ง. ไม่เกิน 30ซม.

และต้องจัดให้มุมของเหล็กปลอกยึดเหล็กแกนเสาตามมุมทุกมุม

2. เหล็กปลอกเกลียว ต้องมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เล็กกว่า 6 มม. พันต่อเนื่องสม่ำเสมอ ระยะเรียงศูนย์กลางถึงศูนย์กลางของเหล็กปลอกเกลียว ต้องไม่เกิน

ก. 1/6 ของเส้นผ่าศูนย์กลางของแกนคอนกรีต หรือ

ข. ไม่ห่างกว่า 7ซม. หรือ

ค. ไม่แคบกว่า 3ซม. หรือ

ง. ไม่แคบกว่า 1 1/2 เท่า ของขนาดมวลรวมหยาบที่ใช้

3. การใส่เหล็กปลอกเกลียว ต้องพันตลอดตั้งแต่ระดับพื้นหรือส่วนบนสูงสุดของฐานรากขึ้นไป ถึงระดับเหล็กเสริมเส้นล่างสุดของชั้นที่เหนือกว่า เช่น ในแผ่นพื้นในแป้นหัวเสา หรือในคาน ในเสาที่มีหัวเสา ต้องพันเหล็กปลอกเกลียวขึ้นไปจนถึงระดับที่หัวเสาขยายเส้นผ่าศูนย์กลางหรือความกว้างโตเป็นสองเท่าของขนาดเสา

4. สำหรับเหล็กปลอกเกลียว หรือเหล็กปลอกเดี่ยว ต้องมีความหนาของคอนกรีตห่อหุ้ม ซึ่งหล่อเป็นเนื้อเดียวกันไม่น้อยกว่า 3ซม. หรือ 1 1/2 ของขนาดมวลใหญ่สุด

5. ในเสาปลอกเดี่ยว ปริมาณของเหล็กที่ต่อทาบกัน ต้องมีอัตราส่วนพื้นที่หน้าตัดของเหล็กต่อคอนกรีตไม่เกิน 0.04 ในความยาว 1 เมตร ของเสา ไม่ว่าจะเป็นช่วงใด

ดัดเหล็กปลอก รับดัดเหล็กปลอก ใช้เหล็ก มอก.จากโรงงานผลิตเหล็กคุณภาพ มาตรฐานอุตสาหกรรม ช่วยประหยัดต้นทุนการจัดซื้อเหล็ก เพราะถ้าใช้เหล็กไม่ได้มาตรฐานแล้ว จะต้องใช้จำนวนที่เพิ่มขึ้น เพื่อให้โครงสร้างแข็งแรง ซึ่งจะส่งผลให้ในที่สุดแล้วใช้จำนวนเหล็กเยอะกว่าที่กำหนดในมาตรฐานลักษณะเหล็กปลอกที่ดี ผิวเหล็กเส้นกลม ต้องผิวเรียบเกลี้ยง ไม่มีปีก ลุกคลื่น หน้าตัดกลม ไม่เบี้ยว ไม่มีรอยปริแตก ส่วนเหล็กข้ออ้อย ต้องมีบั้งระยะเท่ากัน สม่ำเสมอตลอดทั้งเส้น เส้นผ่านศูนย์กลางและน้ำหนักถูกต้อง เมื่อดัดโค้งงอ ต้องไม่ปริแตก หักง่าย เหล็กต้องไม่เป็นสนิม

เหล็กปลอกคือเหล็กเป็นวงที่พันรอบเหล็กแกน เป็นเหล็กที่มีหน้าที่สำคัญสองประการคือ 1. ป้องกันการการกะเทาะหลุดของคอนกรีต และ 2. ป้องกันการคดงอของเหล็กแกน เหล็กปลอกที่แข็งแรงนั้น ปลายเหล็กปลอกควรดัดทำมุม 135 องศาแล้วฝังเข้าไปในแกนคอนกรีตเพื่อยึดเหล็กปลอกให้ตรึงแน่นอยู่กับแกนเสา หากไม่งอ 135 องศาแล้ว เหล็กปลอกจะถูกคอนกรีตดันจนง้างหลุดออกจากเสาได้"

เหล็กปลอกข้อต่อคาน-เสา คือบริเวณที่คานและเสามาต่อกัน มีหน้าที่สำคัญในการยึดชิ้นส่วนต่างๆเข้าด้วยกัน หากข้อต่อเสียหายรุนแรง อาจจะทำคานและเสาหลุดแยกออกจากกันแล้วทำให้โครงสร้างถล่มได้ ดังนั้นต้องเสริมเหล็กปลอกในข้อต่อคานเสาเพื่อป้องกันการวิบัติด้วย โดยต้องเสริมเหล็กปลอกขนาดไม่เล็กกว่า 6 มม. และมีระยะระหว่างเหล็กปลอกไม่เกินด้านแคบของเสา เช่น เสาขนาด 20 x 20 ซม. ระยะเรียงของเหล็กปลอกในข้อต่อต้องไม่เกิน 20 ซม. (หรือหากใช้เพียงครึ่งหนึ่งหรือ 10 ซม. ก็จะดีมาก)

เหล็กปลอกปลายคานตัวนอก คานที่บรรจบกับเสาต้นนอก จะต้องงอฉากที่ปลายเหล็กบนและเหล็กล่างในคาน ให้ฝังเข้าไปในเสา เพื่อให้เกิดการยึดระหว่างคานกับเสาอย่างแข็งแรง หากไม่งอฉากแล้ว คานอาจจะหลุดแยกจากเสาได้ เมื่อเกิดการสั่นสะเทือนอย่างรุนแรง

 

บริษัท ชาญนครวิศวกรรม จำกัด ผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจก่อสร้างทุกประเภทมากกว่า 45 ปี พร้อมตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์แบบด้วยทีมงานออกแบบมืออาชีพ สถาปนิก  และวิศวกร ที่คอยให้คำปรึกษาด้านงานก่อสร้าง การันตีคุณภาพด้วยประสบการณ์ก่อสร้างคลังสินค้า โรงงาน สถานีบริการน้ำมัน ถนน และอีกมากมายที่ได้รับการยอมรับ ได้รับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นจากลูกค้ามาอย่างยาวนาน

 

 

เหล็กปลอกขนาดมาตรฐาน รับดัดเหล็กปลอกทุกขนาด

รับดัดเหล็กปลอกขนาด 10x10 cm     เหล็กปลอกขนาด 15x15 cm    เหล็กปลอกขนาด 20x20 cm

รับดัดเหล็กปลอกขนาด 10x15 cm     เหล็กปลอกขนาด 15x20 cm    เหล็กปลอกขนาด 20x25 cm

รับดัดเหล็กปลอกขนาด 10x20cm     เหล็กปลอกขนาด 15x25cm    เหล็กปลอกขนาด 20x30cm

รับดัดเหล็กปลอกขนาด 10x30 cm     เหล็กปลอกขนาด 15x30 cm    เหล็กปลอกขนาด 20x35 cm

รับดัดเหล็กปลอกขนาด 10x35 cm     เหล็กปลอกขนาด 15x35 cm    เหล็กปลอกขนาด 20x40 cm

รับดัดเหล็กปลอกขนาด 10x40 cm     เหล็กปลอกขนาด 15x40 cm   


   

    

    

  

 

 


 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

1. คุณศิริ์วัศ ธรรมรัตโนทัย (กรรมการผู้จัดการ)

2. คุณศศิพัชร์  ธรรมรัตโนทัย  (กรรมการผู้จัดการ)  โทร 099-6425163    sasipat@channakorn.co.th

3. คุณ ทรงชัย พลชุมแสง (วิศวกรประมาณการ) โทร 095-3695428 email : songchai.nui@gmail.com

4. คุณธีรพงศ์  สมทรัพย์  (ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงานสาขา3) โทร 085-9180628

 


 

 

 

 

 

 

บริษัท ชาญนครวิศวกรรม จํากัด สาขา ลาดหลุมแก้ว

36/24 หมู่ ต.คลองพระอุดม อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140

Tel: 02-159-0984-88

Fax: 02-159-0989

E-mail: contacts_cne3@channakorn.co.th

http://www.channakorn.co.th

www.ดัดเหล็กปลอก.com      

http://www.xn--12ca9ca0b8cc8bw7a8mld.com

 


 

Visitors: 9,673